برچسب: برداشتن پولیپ بینی

  • برداشتن پولیپ بینی به طور کلی با جراحی انجام می شود. بهبودی پس از جراحی ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. ممکن است طی سه تا پنج روز آینده درد و مقداری خونریزی از بینی داشته باشید. پولیپ بینی توده های کوچک غیرسرطانی هستند که از پوشش داخلی بینی یا سینوس ها رشد می کنند. پولیپ ممکن است در هر دو مجرای بینی چپ و راست ایجاد شود و جریان هوا را مسدود کند...

x