برچسب: کمبود سدیم خون

  • هیپوناترمی (کمبود سدیم خون) وضعیتی است که سدیم کافی در خون وجود ندارد. در این شرایط فرد به مقداری سدیم در جریان خون خود نیاز دارد تا میزان آب موجود در سلول های بدن و اطراف آن را کنترل نماید. این موضوع ممکن است به دلیل شرایط پزشکی خاص، برخی از داروهایی که ممکن است مصرف کنید یا در صورت مصرف زیاد آب باشد...

x