برچسب: پاک کردن خاطرات

  • تمامی افراد تقریبا دارای تجربه های ناخوشایندی هستند که مرور آنها سخت و دشوار می باشد. از این رو یادآوری این خاطرات دردناک به مرور سبب مشکلاتی در زمینه سلامت روحی به همراه دارند. اما جهت رهایی از گذشته می توان چندین مهارت را تقویت کرد...

x