برچسب: سلامت چشم

  • تاری ناگهانی از دست دادن ناگهانی و چشمگیر بینایی ممکن است نشانه ای از وجود مکشلی در جریان خون در چشم یا مغز شما باشد. مراقبت های پزشکی فوری می تواند از بروز آسیب جدی جلوگیری کند و حتی ممکن است جان شما را نجات دهد. .....

x