برچسب: درمان مسمومیت دارویی

  • مسمومیت دارویی ممکن است عمدی یا تصادفی رخ دهد. البته برخی افراد به بعضی از داروها حسایت دارند، که این موضوع نیز سبب مسمومیت دارویی می شود. مسمومیت تصادفی اغلب در کودکان و افراد مسکن رایج است. این نکته بسیار حائز اهمیت است که هرگونه دارو را در منزل از دسترس کودکان خود دور نگه دارید. در افراد مسن ممکن است به دلیل مصرف داروی اشتباه یا میزان دوز توصیه شده مسمومیت اتفاق بیفتد...

x