برچسب: درمان درد حاد

  • درد یک اصطلاح کلی است که احساسات ناخوشایند در بدن را توصیف می کند؛ از فعال شدن سیستم عصبی ناشی می شود. درد ممکن است ثابت باشد، به طور مکرر شروع و متوقف شود، یا ممکن است فقط در برخی شرایط رخ دهد. ممکن است حاد باشد، به طور ناگهانی ایجاد شود و برای مدت کوتاهی ادامه یابد، یا ممکن است مزمن باشد، با احساسات مداومی که طول می کشد یا به طور مکرر طی چندین ماه یا سال تشدید می یابد...

x