برچسب: آسیب تارسومتاتارسال

  • مفصل تارسومتاتارسال یک مفصل پیچیده در قسمت میانی پا است که استخوان‌های تارسال را به استخوان‌های متاتارسال متصل می‌کند. مفصل تارسومتاتارسال ناحیه ای از استخوان، رباط ها، غضروف ها است که سبب ایجاد ثبات در قوس پا می‌شود...

x