فروشگاه دیابت مال
کد خبر: 1993

برتری محصولات ایرانی نسبت به اروپایی

محصولات ایرانی مهر تایید خود را از دبیر هیات تایید کننده تجهیزات پزشکی روسیه دریافت کردند...

مهر تایید دبیر هیات تایید کننده تجهیزات پزشکی روسیه بر محصولات تولیدکنندگان ایرانی.

محصولات ایرانی نسبت به بسیاری از محصولات اروپایی بهتر است!

دیدگاه تان را بنویسید

 

x